Om støtteforeningen

Troelstrupgård har sin egen støtteforening, der blev dannet onsdag den 17. august 2011

Indmeldelse i støtteforeningen kan ske ved indbetaling af 200 kr. til foreningens bankkonto i Sparekassen Sjælland: Reg.nr. 6070 kontonr. 4139751 (ved indbetaling husk at oplyse: navn, adresse, telefonnr. og mailadresse).

Støtteforeningens vedtægter

 

Formål

Støtteforeningens formål er at skaffe midler, der kan bruges til at give børnene nogle ekstraordinære oplevelser.

Jobbank

Her laver bestyrelsen et register over folk, der mener de kan være behjælpelig på gåden i en eller anden retning, eksempelvis i forbindelse med oplevelser, materialer eller håndværksmæssigt.

Medlemskab

Det er for dem, der vil betale for et årligt medlemskab på 200 kr. Beløbet går ubeskåret til børnene på Troelstrupgård.

Bestyrelsen

De vil tage vare på økonomien og jobbanken. Bestyrelsen vil lave forskellige arrangementer for at samle penge og søge forskellige fonde. Derudover vil bestyrelsen med glæde tage imod sponsorater, donationer og legater.

 

 1. Foreningsvedtægt
 • Foreningens navn, formål og hjemsted
 • Foreningens navn er Troelstrupgårds Støtteforening (herefter benævnt ”Foreningen”).
 • Foreningens formål er primært at være med til at sikre Troelstrupgårds fremtidige eksistens i form af medlemskaber samt økonomisk og praktisk støtte.
 • Foreningens hjemsted er Haslev.

 

 1. Medlemmer
 • Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.
 • Med mindre andet er fastsat betales et års kontingent ved indmeldelse.
 • Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til foreningens formand med 1 måneds varsel.
 • Medlemmers rettigheder og pligter
 • Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens regler og formålsbestemmelse.

 

 1. Kontingent
 • Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.
 • Kontingentet betales ved opkrævning på bestyrelsens foranledning.
 • Kontingentet refunderes ikke ved udmeldelse.

 

 1. Bestyrelsen
 • Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift.
 • Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for højst et år ad gangen. Genvalg er muligt.
 • Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og eventuelt 3-5 suppleanter.
 • Det påhviler bestyrelsen selv at konstituere sig efter generalforsamling med formand, næstformand, sekretær, kasserer og eventuelle menige bestyrelsesmedlemmer.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.
 • Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.
 • Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 1. Ordinær generalforsamling
 • Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 • Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts.
 • Indkaldelse skal ske skriftligt til alle medlemmer med mindst 2 ugers varsel.
 • Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
 • På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed.
 • På generalforsamlingen vælges 5-7 bestyrelsesmedlemmer.
 • På generalforsamlingen vælges endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 • Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag til bestyrelsens formand senest 7 dage inden generalforsamlingen.

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling
 • Såfremt mindst 20 % af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
 • Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende indkaldelse til generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.
 • Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme måde som ordinære generalforsamlinger, jfr. § 6.

 

 1. Regnskab og formue
 • Foreningens regnskabs- og kontingentår følger det almindelige kalenderår.
 • Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog.
 • Før den ordinære generalforsamling skal foreningens revisor have revideret regnskabet.
 • Det påhviler revisoren årligt at afholde 1-2 uanmeldte kasseeftersyn.
 • Foreningens kasserer og bestyrelse skal fremsende regnskabet til revisor senest den 31. januar. Revisor skal herefter revidere regnskab, såvel talmæssigt som kritisk, så betids at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.
 • I tilfælde af Foreningens opløsning tilfalder Foreningens eventuelle formue Troelstrupgård.

 

 1. Tegning og hæftelse
 • Foreningen tegnes af foreningens formand og et andet bestyrelsesmedlem i forening.
 • Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

 

 1. Vedtægtsændringer
 • Til ændring af Foreningens vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af fore­ningens medlemmer..

 

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsam­ling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer – uden hensyn til de mødendes tal – er for for­slaget.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 17. august 2011.